Regulamin konkursu dla publiczności
Udostępnij na Facebooku
Udostępnij na Google+
Udostępnij na Twitterze
Udostępnij na Śledziku
Sierpień 80 - Regulamin konkursu dla publiczności

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu podczas „Koncertu pieśni niepokornej” zwanego dalej „Konkursem” jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwany dalej „Organizatorem”.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 31 sierpnia 2018 r. i zakończy się ok godz. 21:00 tego dnia.
1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31 sierpnia 2018 r. ok godz. 21:00


2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2.2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie zaproszenia na „Koncert pieśni niepokornej”.
2.3. Pierwszych 500 osób, które przybędą do Amfiteatru Muzeum Etnograficznego w Toruniu w dniu 31 sierpnia 2018 na „Koncert pieśni niepokornej” – w przypadku jeśli nie otrzymali zaproszenia pocztą – otrzyma ww. zaproszenia od organizatorów.
2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.2. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

 

3. ZASADY KONKURSU
3.1. W Konkursie można wziąć udział oddzierając kupon konkursowy od zaproszenia, wypisując swoje imię i nazwisko w sposób czytelny oraz wrzucając kupon do urny.
3.2. Każdy z uczestników konkursu może wypełnić tylko jeden kupon.
3.3. Uczestnik może odebrać nagrodę tylko i wyłacznie za okazaniem zaproszenia, od którego został oderwany kupon konkursowy.

 

4. NAGRODY
4.1. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora jest telewizor, laptop oraz rower.
4.2. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
4.3. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie www.sierpien80.eu
5.2. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
5.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.